Pomoč in informacije

 

Za pomoč pri rezervaciji in za ostale informacije pokličite :

04/50 62 500

ponedeljek-petek: 08.30 -16.30

ali nam pišite na:

pisanec@pisanec.si

 
 
 

Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju ERV-RVB SLO 2008

Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju ERV-RVB SLO 2008


POZOR: Splošni pogoji za zavarovanje na potovanju (ERV-RVB SLO 2008) veljajo samo v tistih delih, ki ustrezajo obsegu zavarovalnega kritja paketa potovalnega zavarovanja.

 
1. Splošni del: Skupne določbe
Natisni

1. člen - Zavarovane osebe
Zavarovane so v zavarovalni polici poimensko navedene osebe. V okviru družinskega zavarovalnega kritje je zavarovanje možno skleniti za največ sedem oseb, ki med seboj niso nujno v sorodstveni vezi, od katerih pa sta lahko največ dve osebi starejši od 18 let.

2. člen - Časovna veljavnost
Zavarovanje mora biti sklenjeno pred nastopom potovanja. Če ni dogovorjeno drugače, zavarovanje velja za eno potovanje. Veljati začne, ko zapustite kraj bivanja, začasno bivališče ali kraj dela in se zaključi z vrnitvijo nazaj ali s potekom zavarovanja (glej 14. člen). Sklenitev več zavarovanj, ki si časovno sledijo, velja kot enotno zavarovanje in je dopustno samo v primeru posebnega dogovora med zavarovalcem in zavarovateljem. Podaljšanje zavarovalnega kritja po nastopu potovanja ni mogoče.

3. člen - Krajevna veljavnost

 1. Če je kot področje veljavnosti dogovorjena „Evropa"(po tarifi), je zavarovanje veljavno v Evropi v geografskem smislu, vključno s sredozemskimi državami/otoki, Jordanijo, Kanarskimi otoki in Madeiro.
 2. Če je kot področje veljavnosti dogovorjen „svet" (po tarifi), je zavarovanje veljavno v vseh državah sveta.
 3. Omejitve krajevne veljavnosti zavarovalnega kritja so navedene v 35. členu (kritje, ki velja v Sloveniji) in 34. členu, točka 1 in 2 (kritje velja samo v tujini).

4. člen - Izključitve

 1. Zavarovalno kritje ne velja za dogodke,
  1.1. ki so nastali zaradi naklepnega dejanja ali iz hude malomarnosti zavarovanca; Zavarovanje odgovornosti zasebnika na potovanju (posebni del E) ne nudi zavarovalnega kritja, če je zavarovanec namerno in protipravno povzročil nastop dogodka proti tretji osebi. Za naklep se šteje dejanje ali opustitev dejanja, zaradi katerega se lahko pričakuje nastop škodnega dogodka, pa se dejanje vseeno stori (ne stori), če se škodljive posledice ravnanja vzamejo v zakup;
  1.2. ki so povezani z vojnimi dogodki vseh vrst;
  1.3. ki nastanejo zaradi nasilnih dejanj na javnem zborovanju ali manifestaciji, če zavarovanec na njej aktivno sodeluje;
  1.4. če nastanejo zaradi samomora ali poskusa samomora zavarovanca;
  1.5. v primeru nastopa potovanj z ekspedicijskem značajem na še neosvojena ali neraziskana področja;
  1.6. nastanejo zaradi odredb oblasti;
  1.7. ki nastanejo zaradi izvajanja poklicno pogojene ročne dejavnosti (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja );
  1.8. ki jih povzročijo ionska sevanja ali jedrska energija;
  1.9. ki jih zavarovanec utrpi zaradi bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi alkohola, mamil ali zdravil;
  1.10. ki nastanejo pri uporabi padal in zmajev (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  1.11. ki nastanejo pri udeležbi na tekmovanjih v motorističnem športu (tudi vožnjah za oceno, rallyjih) in na vožnjah za trening (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  1.12. ki nastopijo pri udeležbi na regijskih, državnih ali mednarodnih športnih tekmovanjih kot tudi na uradnem treningu za te prireditve (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja);
  1.13. ki nastanejo pri potapljanju, če zavarovanec nima mednarodno priznane licence za potapljanje do tiste globine potapljanja;
  1.14. ki nastopijo zaradi izvajanja ekstremnega športa ali so v neposredni zvezi s še posebej nevarno dejavnostjo, če je le-ta povezana z nevarnostjo, ki precej presega običajno tveganje na potovanju (ne velja v primeru odpovedi oz. nenastopa potovanja).
 2. Poleg navedenih splošnih izključitev iz zavarovalnega kritja so posebne izključitve urejene v členih 15, 21, 26, 36 in 41. 

5. člen - Zavarovalna vsota
Vsakokratna zavarovalna vsota predstavlja najvišje izplačilo zavarovalnine zavarovatelja za vse zavarovalne primere skupaj pred in med potovanjem.
V primeru družinskega zavarovalnega kritja velja vsakokratna zavarovalna vsota skupno za vse zavarovane osebe skupaj. Ob sklenitvi več zavarovanj, ki glede časa zavarovanja sovpadajo, se zavarovalne vsote ne seštevajo.

6. člen - Plačilo premije
Premijo je potrebno plačati v celoti ob sklenitvi zavarovanja.

7. člen - Obveznosti

 1. Obveznosti, katerih kršitev vpliva na oprostitev zavarovatelja od plačila zavarovalnine, so določene kot:
  Zavarovanec mora
  1.1. po svojih zmožnostih preprečevati nastop zavarovalnih primerov ali zmanjšati njihove posledice ter pri tem upoštevati zavarovateljeva navodila;
  1.2. seznaniti zavarovatelja o nastopu zavarovalnega primera čimprej,po resnici in obsežno v pisni obliki, in če potrebno tudi po telefonu ali faksu;
  1.3. po prejemu obrazcev, ki služijo zavarovatelju za obravnavo škodnega primera, le-te v celoti izpolnjene čimprej poslati zavarovatelju;
  1.4. storiti vse, kar je v njegovi moči, da se pojasnijo vzroki, potek in posledice zavarovalnega primera;
  1.5. pooblastiti in naročiti vsem državnim organom in lečečim zdravnikom in/ali bolnišnicam kot tudi drugim zavarovalnicam, ki se ukvarjajo z zavarovalnim primerom, da zavarovatelju posredujejo zahtevane informacije in dokumentacijo;
  1.6. zagotoviti možnost uveljavljanja odškodninskih zahtevkov do tretjih oseb, v primerni obliki in pravočasno, ter jih, če je potrebno, odstopiti zavarovatelju do višine izplačane zavarovalnine;
  1.7. takoj prijaviti škodo, ki je bila povzročena s kaznivimi dejanji, pristojnemu varnostnemu organu ter natančno opisati dejansko stanje, navesti obseg škode ter pridobiti potrjeno prijavo;
  1.8. izročiti zavarovatelju v izvirniku dokazni material, ki dokazuje upravičenost ter višino zahtevka za izplačilo zavarovalnine, kot so policijski zapisniki, potrdila letalskih družb (upoštevati je treba rok za prijavo), posnetke dejanskega stanja, zdravniška in bolnišnična potrdila ter račune, potrdila o nakupih itd.
 2. Poleg navedenih splošnih obveznosti so posebne obveznosti urejene v členih 16, 22, 27, 37 in 42.

8. člen - Oblika izjav
Prijave in izjave zavarovanca naslovljene na zavarovatelja morajo biti v pisni obliki.

9. člen - Subsidiarnost
Vse zavarovalne storitve, z izjemo tistih za trajno invalidnost iz naslova nezgodnega zavarovanja za primer nesreče na potovanju, so subsidiarne. Zagotovijo se samo v primerih, ko jih ni mogoče kriti iz obstoječega osnovnega ali dodatnega zavarovanja.

10. člen - Zapadlost odškodnine

 1. Če je zavarovateljeva obveznost do izplačila utemeljena in višina določena, zapade plačilo zavarovalnine v dveh tednih od dneva dokončne ugotovitve temelja in višine zahtevka.
 2. Če v zvezi z zavarovalnim primerom potekajo uradne preiskave ali postopki, je zavarovatelj upravičen, da do njihovega zaključka oporeka zapadlosti.

11. člen - Odstop in zastavitev zavarovalnih zahtevkov
Zahtevki iz zavarovanja se lahko odstopijo ali zastavijo šele, ko sta dokončno določena vzrok in višina zahtevka.

 
2. Posebni del - A: Zavarovanje stroškov zaradi odpovedi ali prekinitve potovanja
Natisni

12. člen - Predmet zavarovanja
Predmet zavarovanja je v trenutku sklenitve zavarovanja rezervirano potovanje. Naslednje določbe, ki se navezujejo na potovanje, se smiselno uporabi tudi za objekte v najemu.

13. člen - Zavarovalni primer

 1. Zavarovalni primer nastane, če se potovanje ne prične ali se je moralo predčasno prekiniti zaradi enega izmed naslednjih vzrokov:
  1.1. nenadnega nastopa težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode, preobčutljivosti na cepivo ali smrti zavarovane osebe.
  Bolezen, preobčutljivost na cepivo ali posledice nezgode veljajo za težke, če ima to za posledico nesposobnost udeležbe rezerviranega potovanja. Obstoječe bolezni (glej 15. člen) so zavarovane samo, kadar te nepričakovano postanejo akutne.
  Psihična obolenja so zavarovana, če se pojavijo prvič in je zaradi tega potrebno bolnišnično zdravljenje ali zdravljenje zdravnika psihiatra;
  1.2. nenadnih in nepredvidljivih težkih nosečnostnih komplikacij (le-te mora potrditi zdravnik);
  1.3. nenadne težke bolezni, težke zdravstvene posledice nezgod ali smrti družinskega člana ali druge bližnje osebe (le-ta mora biti ob sklenitvi zavarovanja poimensko navedena v zavarovalni polici/potrdilu o rezervaciji; na eni rezervaciji se lahko navede samo ena bližnja oseba), če je zaradi tega navzočnost zavarovanca nujno potrebna.
  Za družinske člane se štejejo zakonec,oz. življenski sopotnik v skupnem gospodinjstvu, otroci partnerjevi otroci, zet/snaha, vnuki, starši, mačeha in očim, tast in tašča, stari starši, bratje in sestre zavarovane osebe;
  1.4. večja premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledice elementarne nesreče (požar itd.) ali kaznivega dejanja tretje osebe, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;
 2. Zavarovalni primer se nanaša na prizadeto zavarovano osebo, na enakovredno zavarovane družinske člane, ki potujejo poleg in na največ še tri dodatne enakovredno zavarovane sopotnike. Ob plačilu družinskega kritja (glej 1. čl.) se zavarovalni primer nanaša na vse osebe navedene v zavarovalni polici.
  Za enakovredno zavarovanega se smatra tisti, ki je pri zavarovatelju zavarovan v skladu s točko 1.

14. člen - Časovna veljavnost

 1. Zavarovalno kritje za primer odpovedi potovanja prične veljati s sklenitvijo zavarovanja in preneha z nastopom potovanja.
 2. Zavarovalno kritje za primer prekinitve potovanja prične veljati z nastopom potovanja in preneha, ko se potovanje konča ali s predhodnim potekom zavarovanja.
 3. Za potovanja, ki so bila rezervirana pred sklenitvijo zavarovanja, zavarovalno kritje prične veljati 10. dan po sklenitvi zavarovanja (razen v primeru smrti, nezgode ali elementarne nesreče kot je opisano v 13. členu).

15. člen - Izključitve
Zavarovalni primer ne nastane, če

 1. je razlog za odpoved ali prekinitev potovanja povezan z eno od naslednjih obolenj/zdravljenj zavarovane osebe: psihiatrične bolezni (glej 13. člen, točko 1.1.), dializa, presaditev organa, aids, shizofrenija;
 2. je razlog za odpoved potovanja
  2.1. povezan z eno od naslednjih bolezni, ki so bile pri zavarovani osebi bolniško zdravljene v zadnjih 12 mesecih: bolezni srca, srčna kap, rak, diabetes (tip 1), epilepsija, multipla skleroza;
  2.2. obstajal ob sklenitvi zavarovanja ali ga je bilo mogoče predvideti.
 3. je razlog za prekinitev potovanja;
  3.1. povezan z eno od v točki 2.1. navedenih bolnišnično zdravljenih bolezni zavarovane osebe v zadnjih 12 mesecih pred nastopom potovanja;
  3.2. obstajal ob nastopu potovanja ali ga je bilo mogoče predvideti.
 4. turistična agencija odstopi od pogodbe o potovanju;
 5. zdravnik specialist, ki ga je pooblastil zavarovatelj (glej 16. člen, 3. točka), ni potrdil sposobnosti za potovanje.

16. člen - Obveznosti
Zavarovanec je dolžan,

 1. če ne nastopi potovanja iz razloga, ki ga krije zavarovanje,
  1.1. da takoj po nastanku zavarovalnega primera, rezervacijo potovanja nemudoma odpove na mestu sklenitve, tako da so stroški odpovedi potovanja čim nižji;
  1.2. da zavarovatelja takoj pisno obvesti o zavarovalnem primeru z navedbo razloga za odpoved in priloži potrdilo o rezervaciji in o zavarovanju;
  1.3. da v primeru nezmožnosti za potovanje zaradi zdravstvenih razlogov pisnemu obvestilu o zavarovalnem primeru priloži natančno zdravniško potrdilo/poročilo o nezgodi oz. bolezni in obvestilo o bolniškem staležu. V primeru psihičnega obolenja mora nezmožnost za potovanje dokazati zdravnik psihiater.
 2. če mora prekiniti potovanje iz zdravstvenih razlogov, mu mora lečeči zdravnik izdati ustrezno zdravniškopotrdilo na kraju samem (glej 13. člen, 1.1. točka);
 3. mora na zahtevo zavarovatelja iti na pregled k s strani zavarovatelja pooblaščenemu zdravniku specialistu;
 4. mora zavarovatelju poleg že navedenih takoj poslati tudi naslednje dokumente:
  • obračun stroškov odpovedi potovanja
  • v celoti izpolnjen obrazec za prijavo škodnega primera
  • zdravniško potrdilo o predpisanih zdravilih
  • druga dokazila, ki se nanašajo na vzrok in višino zavarovalnega zahtevka (npr. mrliški list, nosečniško knjižico);
 5. neuporabljene potovalne dokumente (vstopnice, potrdilo o rezervaciji hotela itd.) mora izročiti na zahtevo zavarovatelju;
 6. odvezati vse lečeče zdravnike zavezanosti k molku, v kolikor je to potrebno za ocenitev škode.

17. člen - Višina odškodnine
Zavarovatelj nadomesti zavarovancu v okviru vsakokratne zavarovalne vsote

 1. v primeru odpovedi potovanja tiste stroške odpovedi, ki bi morali biti plačani do trenutka nastopa zavarovalnega primera, in tiste uradne pristojbine, ki jih je zavarovanec dokazano plačal za pridobitev vize;
 2. v primeru prekinitve potovanja
  2.1. plačane, vendar neizkoriščene dele potovanja (razen povratnih vozovnic);
  2.2. dodatne potne stroške, nastale zaradi predčasne vrnitve. To so tisti stroški, ki nastanejo, ker se rezervirana povratna vozovnica in druge vozovnice ne morejo uporabiti ali pa se lahko uporabijo samo delno. Pri povračilu stroškov za povratek se obračuna prevozno sredstvo iste vrste in istega razreda kot je bilo prvotno rezervirano.
 
3. B: Zavarovanje prtljage
Natisni

18. člen - Zavarovalni primer
Zavarovalni primer je poškodovanje, uničenje ali odtujitev (npr. rop, vlomna tatvina) zavarovanih predmetov - pri dokazanem delovanju tretjih oseb.

19. člen - Zavarovani in nezavarovani predmeti kot tudi predpostavke za zavarovalno zaščito

 1. Zavarovani so vsi predmeti za osebno uporabo, ki se jih običajno vzame ali pridobi za potovanje. Z omejitvami so zavarovani predmetni navedeni v 2. in 3. točki.
 2. Samo pod naslednjimi pogoji so zavarovani:
  2.1. nakit, ure, krzno, tehnični aparati vseh vrst z dodatno opremo (npr. fotografski aparati in pripadajoča oprema, filmske in video naprave, prenosniki, optični aparati, zabavna elektronika, mobilni telefoni) in športni rekvioziti (kolesa, deske za surfanje, smuči itd.), če
  • so varno spravljene in pod nadzorom, tako da njihov odvzem s strani tretjih oseb brez premagovanja ovire ni mogoč;
  • so predane v hrambo v prenočitvenem objektu, nadzorovani garderobi ali nadzorovani garderobi za prtljago;
  • se nahajajo v zaprtem in zaklenjenem prostoru in so uporabljene vse razpoložljive varnostne naprave (sef, omare itd.);
  • se jih nosi oz. uporablja v skladu z navodili oz. na primeren način (športni rekviziti: glej 21. člen, 3. odstavek).
  2.2. Spravljene s strani prevoznega podjetja:
  Tehnične naprave vseh vrst z dodatno opremo (npr. fotgrafski aparati in pripadajoča oprema, filmske in video naprave, prenosnike, optične naprave, zabavno elektroniko, mobilne telefone), športni rekviziti (kolesa, deske surfanje, smuči itd.), če se jih preda prevoznemu podjetju v zaklenjenih posodah. Iz kritja je izključen nakit, ure in krzno.
 3. Zavarovani niso
  3.1. gotovina, čeki, kreditne kartice, vrednostni papirji,vozovnice, priznanja in dokumenti vseh vrst, živali, starine, predmeti s pretežno umetniško in ljubiteljsko vrednostjo kot tudi premične dobrine;
  3.2. motorna vozila, zračna in vodna plovila, jadralna letala, zmaji, padala, jadrnice za jadranje na ledu, jadrnice kot tudi pripadajoča dodatna oprema, nadomestni deli in posebna oprema;
  3.3. predmeti, ki služijo izvajanju poklicev, kot so trgovsko blago, vzorčne kolekcije, orodje, instrumenti in osebni računalniki (npr. prenosniki).
 4. Orožje skupaj z dodatno opremo je izključeno iz zavarovalnega kritja, razen če ni v zavarovalni pogodbi urejeno drugače.

20. člen - Dodatno zavarovalno kritje
Do dogovorjene zavarovalne vsote se povrnejo:

 1. stroški za nujne nadomestne predmete za osebno uporabo zaradi zakasnitve prispele prtljage na cilj potovanja (ne velja v državi stalnega ali začasnega bivališča);
 2. stroški pristojbin za ponovno pridobitev nadomestnih potnih listov, vozniških dovoljenj, osebnih izkaznic in prometnih dovoljenj, ki so nastali kot posledica zavarovalnega primera.

21. člen - Izključitve
Zavarovalno kritje ne obstaja za dogodke, ki

 1. nastanejo zaradi naravnih lastnosti ali pomanjkljive kakovosti, obrabe, neprimerne uporabe, pomanjkljive embalaže ali pomanjkljivega zapiranja zavarovanih predmetov;
 2. so povzročeni po krivdi zavarovanca, zaradi pozabljanja, puščanja, zgubljanja, založitve, pomanjkljivega nadzora in pomanjkljive hrambe predmetov ali pa so le-ti zaradi nerodnosti padli, obviseli ali obstali;
 3. nastanejo ob uporabi športnih rekvizitov (koles, desk za surfanje, smuči itd.);
 4. predstavljajo posledico zavarovalnega primera;
 5. nastanejo pri ali zaradi shranjevanju predmetov v ali na nenadzorovano parkiranem vozilu (prikolici).Vozilo (oz. prikolica) velja za prakirano brez nadzora, če pri parkiranem vozilu (oz. prikolici) ni stalno prisotnega zavarovanca ali druge z njegove strani pooblaščene, njemu poznane osebe. Nadzor parkirišča odprtega za javnost in namenjenega splošni uporabi ne velja kot nadzorovanje.
 6. nastanejo pri ali zaradi shranjevanja predmetov v šotoru ali počitniški prikolici.

22. člen - Obveznosti
Škode, ki so nastale med hrambo pri prevoznem podjetju ali v prenočišču, mora zavarovanec takoj prijaviti in o tem pridobiti potrdilo. Škode, ki niso vidne navzven, si mora prevozno podjetje takoj po odkritju ogledati in potrditi. Pri tem je potrebno upoštevati roke za reklamacije in vlaganje zahtevkov.

23. člen - Višina odškodnine

 1. V primeru zavarovalnega primera povrne zavarovatelj do dogovorjene zavarovalne vsote
  • trenutno vrednost uničenih ali odtujenih predmetov;
  • stroške popravila za poškodovane predmete, ki jih je moč popraviti, vendar največ v višini trenutne vrednosti predmeta;
  • materialno vrednost filmov, nosilcev zvoka, podatkov ali podobnega. 
 2. Za trenutno vrednost velja nova vrednost zavarovanega predmeta na dan povzročene škode zmanjšana za zmanjšanjo vrednosti zaradi starosti in obrabe. Če nadomestitev ni mogoča, se upošteva cena nakupa predmeta enake vrste in kakovosti.
 3. Zavarovatelj se odpoveduje ugovoru podzavarovanja.
 
4. C: Nezgodno zavarovanje na potovanju
Natisni

24. člen - Zavarovalni primer in zavarovalno kritje

 1. Zavarovalni primer je nastop nezgode. Zavarovatelj nudi zavarovalno kritje, če se zavarovancu na potovanju zgodi nezgoda.
 2. Za nezgodo velja od zavarovančeve volje neodvisen dogodek ki nenadoma od zunaj, mehansko ali kemijsko, vpliva na njegovo telo in ima za posledico telesno poškodbo.
 3. Za nezgodo se štejejo tudi naslednji dogodki, ki se zgodijo neodvisno od zavarovančeve volje:
  • opekline, oparine;
  • učinki strele ali električnega toka;
  • vdihovanje plinov ali hlapov, zaužitje strupenih ali jedkih snovi, razen če učinki nastajajo postopoma;
  • izpahi okončin ter pretegnjenje in raztrganje mišic, kit, ovojnic, vezi na okončinah in hrbtenici, ki nastanejo zaradi nenadnege in nepričakovane spremembe smeri gibanja. 
 4. Bolezni se ne štejejo kot nezgode, prenosljive bolezni pa tudi ne kot posledice nezgode. To ne velja za bolezni tetanus in steklino, če sta povzročeni zaradi nezgode kot opisane v 2. točki tega člena.

25. člen - Stvarna omejitev zavarovalnega kritja

 1. Zavarovalno kritje se zagotavlja samo za telesne poškodbe povzročene zaradi nezgode.
 2. Pri izračunu stopnje invalidnosti se odšteje višina predhodne invalidnosti samo, če je zaradi nezgode prizadeta telesna ali duševna zmožnost, ki je bila prizadeta že pred tem. Predinvalidnost se oceni v skladu z 28. členom, točkami od 2. do 5.
 3. Če so bolezni ali hibe, ki so obstajale že pred nezgodo, vplivale na posledice nezgode, se izplačilo zman-jša ustrezno deležu bolezni ali hibe v kolikor ta delež znaša vsaj 25 odstotkov.
 4. Organsko pogojena motnja živčnega sistema šteje za nezgodo le v primeru, če je motnjo povzročila organska poškodba, nastala kot posledica nezgode. Duševne motnje (nevroza, psihonevroze) ne štejejo kot posledice nezgode.
 5. Pri herniji medvretenčne ploščice se izplačilo opravi samo, če je nastala zaradi direktnega mehanskega delovanja na hrbtenico in če ne gre za poslabšanje bolezenskega pojava, nastalega pred nezgodo.
 6. Pri trebušni kili kakršne koli vrste se izplačilo izvede samo, če je vpliv od zunaj neposredno povzročil stanje in je bila poleg kile klinično ugotovljena poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju.

26. člen - Izključitve
Iz zavarovanja so izključene sledeče nezgode:

 1. nastale zaradi telesnih poškodb pri terapevtskih ukrepih in posegih, ki jih zavarovanec izvaja ali pusti izvajati na svojem telesu, v kolikor zavarovalni primer ni bil povod za to dejanje. Če je do tega prišlo zaradi zavarovalnega primera, se 4. člen, 1.8. točka ne uporabi;
 2. pri uporabi zračnih plovil, razen kot letalskih potnik v motornih letalih, ki imajo dovoljenje za prevoz potnikov. Za letalskega potnika se šteje vsak, ki ni v nobeni povezavi z upravjanjem zračnega plovila, ni član posadke, niti ne izvaja poklicne dejavnosti povezane z zračnim plovilom.;
 3. pri vožnji kopenskih ali vodnih vozil, če voznik za njihovo uporabo v državi, kjer se je nezgoda zgodila, ne poseduje zahtevanega dovoljenja za upravljanje.

27. člen - Obveznosti

 1. Zavarovanec mora:
  1.1. Po nezgodi takoj zagotoviti zdravniško pomoč in z zdravniško oskrbo nadaljevati do konca zdravljenja; prav tako mora poskrbeti za primerno nego in po možnosti za preprečitev in zmanjšanje posledic nezgode;
  1.2. pooblastiti zdravnike in/ali bolnišnične ustanove, ki so ga zdravile ali opravljale preiskave, in jih pozvati, da podajo informacije in predložijo poročila, ki jih zahteva zavarovatelj.
 2. Zavarovatelj lahko zahteva, da zavarovanca pregleda zdravnik, ki ga določi on.
 3. V primeru kršitve 1. točke tega člena oz. če zavarovanec ne dovoli pregleda s strani zavarovatelja določenega zdravnika, je zavarovatelj oproščen vseh svojih obveznosti.

28. člen - Trajna invalidnost

 1. Če v enem letu po dnevu nezgode ostane kot posledica nezgode trajna invalidnost, ki je najmanj 50 odstotna, se izplača zavarovalnina v dogovorjeni višini zavarovalne vsote.
 2. Za ocenitev stopnje invalidnosti veljajo naslednje stopnje:
  Pri popolni izgubi ali popolni funkcionalni nezmožnosti
  • roke od ramenskega sklepa navzdol 70 %
  • roke nad komolčnim sklepom 65 %
  • roke pod komolčnim sklepom ali zapestja 60 %
  • palca 20 %
  • kazalca 10 %
  • odstalih prstov 5 %
  • noge nad sredino stegna 70 %
  • noge do sredine stegna 60 %
  • noge do sredine goleni ali stopala 50 %
  • palca na nogi 5 %
  • ostalih prstov na nogi 2 %
  • vida na obeh očesih 100 %
  • vida na enem očesu 35 %
  • če je bil vid drugega očesa izgubljen že pred nastopom zavarovalnega primera 65 %
  • sluha na obeh ušesih 60 %
  • sluha na enem ušesu 15 %
  • če je bil sluh drugega ušesa izgubljen že pred nastopom zavarovalnega primera 45 %
  • voha 10 %
  • okusa 5 % 
 3. Ob delni izgubi ali funkcionalni nezmožnosti prej navedenih delov telesa ali organov se stopnje točke 2 uporabljajo sorazmerno.
 4. Če se stopnja invalidnosti po 2. točki ne da določiti, je merodajno, koliko je telesna ali duševna zmožnost oškodovana po medicinskih vidikih.
 5. Več invalidnosti iz točk 2 in 4 se sešteva; višina zavarovalnega kritja je omejena z zavarovalno vsoto.

29. člen - Določitev zavarovalnine

 1. V prvem letu po nezgodi se invalidnina izplača samo v primeru, da sta vrsta in obseg posledic nesreče z zdravniškega vidika jasno določeni.
 2. Če stopnja invalidnosti ni jasno določena, imata zavarovanec in zavarovatelj pravico, da stopnjo invalidnosti zdravniško in na novo izračunata vsako leto do treh let od dneva nezgode.
 3. Če zavarovanec umre iz razloga, ki ni povezan z nezgodo, v treh letih po nezgodi, se zavarovalnina izplača samo, če so zadnji zdravniški izvidi jasno ugotovili vsaj 50-odstotno trajno invalidnost. Pravica do izplačila ne obstaja pri kasnejši smrti.

30. člen - Priznanje izplačila zavarovalnine
Zavarovatelj se obvezuje, da se bo do zahtevkov za izplačilo za trajno invalidnost v roku treh mesecev opredelil, če in v kakšni višini bo priznal izplačilo. Roki začnejo teči s prejemom dokumentacije, ki jo mora predložiti oseba, ki vlaga zahtevo, za ugotovitev poteka nezgode in posledic nezgode ter o zaključku zdravljenja.

31. člen - Postopek v primeru različnih mnenj (zdravniška komisija)

 1. Zavarovatelj in zavarovanec imajo pravico zahtevati, naj o določenih spornih dejstvih glede vrste in obsega posledic po nezgodi oz. glede tega, ali in v kolikšni meri je poškodba zavarovanca v vzročni zvezi z nezgodo, odločajo zdravniki izvedenci.
 2. Enega izvedenca imenuje zavarovatelj, drugega pa zavarovanec. Imenovana izvedenca pred pričetkom dela imenujeta tretjega izvedenca, ki poda svoje strokovno mnenje le, kadar so ugotovitve prvih dveh izvedencev različne in le v mejah njunih ugotovitev.
 3. Vsaka stranka plača stroške izvedenca, ki ga je imenovala. Za tretjega izvedenca plača vsaka stranka polovico stroškov.

32. člen - Stroški iskanja in reševanja

 1. Zavarovalni primer
  Zavarovanca se mora rešiti nepoškodovanega, poškodovanega ali mrtvega, ker
  1.1. je doživel nezgodo;
  1.2. se je znašel v življenjski nevarnosti v gorah ali na morju;
  1.3. obstaja utemeljena domneva, da je nastopila situacija navedena v točkah 1.1. in 1.2 tega člena.
 2. Izplačilo zavarovalnine
  Zavarovatelj nadomesti dokazane stroške iskanja zavarovanca in njegovega prevoza do prve vozne ceste ali v najbližjo bolnišnico.
 
5. D: Zdravstveno zavarovanje na potovanju
Natisni

33. člen - Zavarovalni primer
Zavarovalni primer je nastop telesne poškodbe zaradi nezgode, nastanek akutne bolezni (ni poslabšanje že obstoječe bolezni) ali nastop smrti zavarovanca med potovanjem v tujini (nadaljevanje: glej 35. člen).
Za tujino se v nobenem primeru ne šteje Slovenija in države v katerih ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.

34. člen - Obseg storitev v tujini

 1. Zavarovatelj nadomesti dokazane stroške do dogovorjene zavarovalne vsote za
  1.1. ambulantno zdravniško zdravljanje;
  1.2. zdravniško predpisana zdravila;
  1.3. zdravniško nujni transport zdravil in serumov z najbližjega skladišča;
  1.4. stacionarno bolnišnično zdravljenje. Bolnica v državi zadrževanja mora biti splošno priznana kot bolnica in imeti stalno zdravniško vodstvo. Bolnišnica se mora nahajati v kraju počitnikovanja oz. je to najbližja bolnica. Če bo bivanje v bolnišnici predvidoma trajalo dlje kot tri dni, je potrebno o tem takoj, ko je mogoče, obvestiti zavarovatelja.V nasprotnem primeru lahko zavarovanec izgubi pravico do zavarovalnega kritja ali pa se le to zmanjša.
  Če potovanje domov zaradi nezmožnosti za prevoz ni mogoče, nadomesti zavarovatelj stroške zdravljenja do dneva, ko je prevoz mogoč, vendar skupaj ne dlje od 90 dni od nastopa zavarovalnega primera;
  1.5. prevoz v najbližjo bolnico in iz zdravstvenih razlogov nujno premestitev, ki jo organizira zavarovatelj;
  1.6. povratek zavarovanca v Slovenijo ali v eno od sosednjih držav, če se je potovanje tam tudi začelo , ki ga organizira zavarovatelj in sicer takoj, ko je to z zdravstvenega vidika smiselno in sprejemljivo, s primernim prevoznim sredstvom (vključno z ambulantnim letalom);
  1.7. čimprejšnje potovanje domov po najmanj treh dnevih bivanja v bolnici tudi če z zdravstvenega vidika to ni nujno, ki ga organizira zavarovatelj in sicer glede na stanje zavarovanca z železnico, avtobusom, reševalnim vozilom ali letalom, po potrebi z zdravniškim spremstvom (toda ne z ambulantnim letalom);
  1.8. potovanje domov za zavarovanega sopotnika, če mora le-ta svoje rezervirano bivanje zaradi prevoza domov ali premestitve zavarovanca predčasno končati ali zaradi bivanja v bolnici podaljšati. Potovanje domov se organizira takoj ko je to mogoče in se izvede s primernim prevoznim sredstvom; nadomestijo se tisti stroški, ki nastanejo zaradi nezmožnosti uporabe ali samo delne možnosti uporabe rezerviranih in plačanih povratnih letalskih kart ali drugih vozovnic. Z ambulantnimi leti lahko letijo tudi drugi, samo v primeru prostih mest.
  1.9. prevoz prtljage zavarovanca in spremljajoče osebe;
  1.10. potovanje s strani zavarovanca pooblaščene osebe do kraja bivanja in nazaj do bivališča zavarovanca, če le-ta na podlagi zavarovalnega primera potrebuje osebo za oskrbo, ki njegove sopotnike - mladoletne otroke pelje domov;
  1.11. dodatno nastale stroške nočitev za zavarovanega sopotnika, ki so nastali zaradi organizacije transporta bolnika (premestitve), ali če se mora rezervirano bivanje zaradi zavarovančevega bolnišničnega bivanja podaljšati;
  1.12. prevoz umrlih v skladu s standardnimi pravili ali namesto tega pogreb na kraju dogodka (največ do višine stroškov prevoza v skladu s standardnimi pravili).
 2. Zavarovatelj jamči bolnišnici v tujini, če le-ta to zahteva, garancijo za kritje stroškov do višine € 15.000,-, ki pa jo je mogoče po potrebi zvišati do zavarovalne vsote, navedene na zavarovalni polici. Če je s tem v zvezi - ali v zvezi s storitvami, navedenimi v točki 1.5. ali 1.6. - potreben predujem, in izdanih stroškov s strani zavarovatelja ni mogoče kriti s strani osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali tretjih oseb ali jih zavarovatelju po tej pogodbi ni potrebno plačati, jih mora zavarovanec v roku enega meseca po izstavitvi računa plačati nazaj zavarovatelju.
 3. Zdravniški in/ali bolnišnični računi morajo vsebovati imena, rojstne podatke zavarovanca kot tudi vrsto obolenja in zdravljenja. Računi morajo biti izdani v slovenskem, nemškem, angleškem, italijanskem, španskem ali francoskem jeziku. Če temu ni tako, se stroški za prevod vračunajo.
 4. Zavarovalnine se izplačajo v evrih. Preračunavanje iz tuje valute sledi, če je dokazan nakup zadevne tuje valute, upošteva se dokazan menjalni tečaj. Če ni dokazila, velja menjalni tečaj Banke Slovenije v času nastanka zavarovalnega primera.

35. člen - Obseg storitev v Sloveniji
V zavarovalnih primerih, ki nastanejo v Sloveniji, nadomesti zavarovatelj dokazane stroške do dogovorjene zavarovalne vsote

 1. za premestitveni prevoz znotraj Slovenije v bolnico najbližjo stalnemu bivališču, če se lečeči zdravniki s premestitvijo strinjajo, razen v primeru, ko se bolnica, v kateri se zdravi zavarovanec, nahaja najmanj 50 km od stalnega bivališča zavarovanca in se pričakuje bolnišnično bivanje daljše od petih dni;
 2. za organizacijo potovanja bližnji osebi zavarovanca do kraja bolnišničnega bivanja zavarovanca in od tam nazaj do stalnega bivališča s primernim prevoznim sredstvom pod pogojem, da bolnišnično bivanje zavarovanca traja dlje kot 5 dni in premestitev zavarovanca v bližjo bolnišnico ni bila izvedena (glej točko 1). Zavarovalnica prevzame eventualne stroške vožnje (vožnja z vlakom vključno z dodatki oz. v primeru oddaljenosti več kot 500 km stroške letalske karte v ekonomskem razredu). Stroški bivanja na kraju samem se povrnejo do dogovorjene višine zavarovalne vsote;
 3. za prevoz umrlih.

36. člen - Izključitve
Ne povrnejo se stroški za

 1. zdravljenje in prevoz v zvezi z kroničnih bolezni in obstoječih obolenj;
 2. zdravljenja, ki so bila izključni ali delni razlog za nastop potovanja;
 3. prevoz in zdravljenja za katere je bilo pred nastopom potovanja znano ali se je lahko pričakovalo, da bodo nastopila med načrtovanim potekom potovanja;
 4. zdravljenja vezana na kraj ( zdravljenje v zdravilišču);
 5. konzervirno, protetično zdravljenje zob;
 6. izposojo in pridobitev zdravstvenih pripomočkov (očala, vložki, proteze);
 7. rojevanje ali prekinitev nosečnosti;
 8. cepljenja, zdravniška mnenja, spričevala in preiskave;
 9. kontrolne preglede in zdravljenja po večjem posegu (npr. terapije);
 10. posebne storitve v bolnici, kot na primer enoposteljna soba, telefon, TV, možnost, da starši bivajo skupaj s svojim bolnim otrokom itd.;
 11. kozmetične posege;
 12. zdravljenja in prevoze povezane z nezgodami
  12.1. nastale zaradi telesnih poškodb pri terapevtskih ukrepih in posegih, ki jih zavarovanec izvaja ali pusti izvajati na svojem telesu, v kolikor zavarovalni primer ni bil povod za to dejanje. Če je do tega prišlo zaradi zavarovalnega primera, se 4. člen, 1.8. točka ne uporabi;
  12.2. pri uporabi zračnih plovil, razen kot letalskih potnik v motornih letalih, ki imajo dovoljenje za prevoz potnikov. Za letalskega potnika se šteje vsak, ki ni v nobeni povezavi z upravjanjem zračnega plovila, ni član posadke, niti ne izvaja poklicne dejavnosti povezane z zračnim plovilom.;
  12.3. pri vožnji kopenskih ali vodnih vozil, če voznik za njihovo uporabo v državi, kjer se je nezgoda zgodila, ne poseduje zahtevanega dovoljenja za upravljanje.

37. člen - Obveznosti
Zavarovanec se obvezuje, da bo zavarovatelja čim prej obvestil o zavarovalnem primeru, vsekakor pa najkasneje do trenutka, ko nastanejo stroški, ki zadevajo odgovarjajoči obseg zavarovalnega kritja (34. člen). O organizacijskih ukrepih v okviru obsega zavarovalnega kritja se mora odločiti zavarovatelj; v nasprotnem primeru se stroški ne povrnejo.

 
6. E: Zavarovanje odgovornosti zasebnika na potovanju
Natisni

38. člen - Zavarovalni primer

 1. Kot zavarovalni primer se šteje škodni dogodek, ki ga povzroči zavarovanec kot zasebnik med potovanjem in zaradi katerega je ali bi lahko bil zavarovanec odškodninsko odgovoren.
 2. Več škodnih primerov, temelječih na istem ali istovrstnem vzroku, se šteje za en zavarovalni primer.

39.člen - Zavarovalno kritje

 1. Ob zavarovalnem primeru prevzame zavarovatelj
  1.1. izpolnitev odškodninskih obveznosti, ki so nastale zavarovancu zaradi povzročitve stvarne in/ali osebne škode kot tudi iz njih izhajajoče premoženjske škode tretji osebi, ki temelji na zavarovanju za odgovornost nasproti tretjim osebam (v nadaljevanju odškodninski zahtevek). Čista premoženjska škoda ni zavarovana.
  1.2. stroške ugotavljanja in obrambe pred odškodninskimi zahtevki, ki jih uveljavljajo tretje osebe, in sicer v okviru 40. člena.
 2. Za stvarne škode se smatra poškodovanje ali uničenje predmetov. Za osebne škode se smatra oškodovanje zdravja, telesne poškodbe in smrt človeka.
 3. Zavarovanje se nanaša na odškodninsko obveznost zavarovanca iz nevarnosti vsakdanjega življenja (to so nevarnosti izven njegovega pridobitnega delovanja, npr. proizvodnje, poklicne ali obrtne dejavnosti), še posebej
  3.1. zaradi uporabe koles;
  3.2. zaradi izvajanja nepoklicnih športnih aktivnosti, z izjemo lova;
  3.3. zaradi dovoljenega posedovanja vbodnega in strelnega orožja, če se ga uporablja kot športno sredstvo in za namene samoobrambe;
  3.4. zaradi posesti malih živali z izjemo psov in eksotičnih živali;
  3.5. zaradi priložnostne uporabe električnih in jadralnih čolnov, ki jih zavarovanec sicer ne poseduje, s predpostavko, da ima upravljalec ustrezno dovoljene za upravljane čolna;
  3.6. zaradi uporabe drugih, nemotornih vodnih plovil, kot tudi modelov ladij in letal (slednji do 5 kg), ki jih ne poganja motor;
  3.7. zaradi uporabe (izvzeta škoda zaradi obrabe) najetih stanovanjskih prostorov in drugih najetih prostorov kot tudi v njem stoječega inventarja.

40. člen - Obseg storitve

 1. Če je dogovorjena skupna zavarovalna vsota, le-ta velja za stvarno in osebno škodo skupaj.
 2. Zavarovanje obsega glede na situacijo potrebne sodne in izvensodne stroške za ugotovitev in zavrnitev odškodninskih zahtevkov in sicer tudi takrat, kadar se zahteva izkaže za neupravičeno.
 3. Zavarovanje nadalje obsega stroške storitev, ki jih pod navodili zavarovatelja, vodi obramba v kazenskem ali disciplinskem postopku.
  Stroški v skladu z 2. in 3. točko kot tudi stroški reševanja se prištejejo zavarovalni vsoti.
 4. Če zavarovanec onemogoči zavarovatelju, da reši odškodninske zahtevke s poravnavo ali pa zavarovatelj s priporočeno pošiljko izjavi, da ne jamči za pogodbeno dogovorjen delež škode, zavarovatelj ni dolžan plačati presežka odškodnine, obresti in stroškov , ki zaradi tega nastanejo.

41. člen - Izključitve

 1. Zavarovanje ne velja za odškodninsko odgovornost za škode, ki jih je povzročil zavarovanec ali zanj delujoča oseba zaradi posesti ali uporabe
  1.1. zračnih plovil ali naprav za letanje;
  1.2. kopenskih vozil, vodnih vozil ali njihovih prikolic, ki imajo uradno oznako (registrskimi tablicami) oz. bi jo v skladu z v Sloveniji veljavnimi določbami morali imeti;
  1.3. motorna vodna vozila (z izjemo 39. čl., 3.5. točke).
 2. Zavarovalno kritje ne obstaja tudi za
  2.1. zahtevke, ki presegajo zakonska določila o odškodninski odgovornosti na podlagi pogodbe ali posebnega dovoljenja;
  2.2. izpolnitev pogodb in iz njih izhajajoče nadomestne izpolnitve oz. pogodbene odškodninske obveznosti;
  2.3. škode, ki so povzročene zavarovancu samemu, in njegovim družinskim članom(za družinske člane veljajo zakonski partner, sorodniki v ravni črti ali v stranski črti do četrtega kolena, tast/tašča, krušni starši in mačeha ter očim, v skupnem gospodinjstvu živeči bratje in sestre; izvenzakonska skupnost je po svojem učinku enaka zakonski skupnosti);
  2.4. škodo nastalo zaradi onesnaževanja ali motenja okolja;
  2.5. škodo povezano s psihičnimi obolenji zavarovanca.
 3. Zavarovanje ne velja za odškodninske zahtevke zaradi škode na:
  3.1. stvareh, ki si jih je zavarovanec ali oseba namesto njega sposodila, najela, vzela v zakup ali v hrambo (39. člen, 3.7. točka je izvzeta);
  3.2. stvareh, ki nastane pri ali zaradi njegove uporabe, prevoza, obdelave ali drugega dejanja na ali z njo;
  3.3. stvareh zaradi emisij ali učinka temperature, plinov, hlapov, tekočin, vlage ali neatmosferskih padavin, jedrskih dogodkov ter tudi onesnaženje zaradi radioaktivnih snovi.
 4. Odškodninski zahtevki zaradi izgube ali odtujitve stvari niso zajeti v zavarovalno kritje.
 5. Škodni dogodki katerih vzrok je obstajal pred začetkom zavarovanja niso kriti.

42. člen - Obveznosti
Zavarovanec mora zavarovatelju čimprej sporočiti:

 1. uveljavljanje zahtevka za odškodnino;
 2. prejem kazenske odredbe kot tudi uvedbo kazenskega, upravnega ali disciplinskega postopka proti zavarovancu;
 3. vse ukrepe tretjih za sodno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.
  Zavarovanec ni upravičen, da brez predhodnega soglasja zavarovatelja prizna ali poravna odškodninski zahtevek v celoti ali delno.

43. člen - Pooblastilo zavarovatelja
Zavarovatelj je pooblaščen, da v okviru svoje pogodbene obveznosti posreduje vse izjave v imenu zavarovanca, ki se mu zdijo smotrne.

 
 
 
 

Splošni pogoji in navodila za izlete, potovanja in individualne počitnice

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh aranžmajev agencije Potovanja Pisanec d.o.o. in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Potovanja Pisanec d.o.o. (v nadaljevanju TA Potovanja Pisanec) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih ter na www.pisanec.si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA Potovanja Pisanec, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko, po pošti oz. po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodili se potnik lahko seznani na spletni strani www.pisanec.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TA Potovanja Pisanec in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji (objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, na spletni strani ali v katalogih).

PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA Potovanja Pisanec. Prijave sprejemamo v poslovalnici TA Potovanja Pisanec d.o.o, Šolska ulica 2, Šk. Loka do razpisanega roka oz. zasedbe prostih mest. Ob prijavi TA Potovanja Pisanec in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo, ki je posebej določena pri posameznem potovanju. Če ni drugače določeno je to 30% osnovne cene aranžmaja, pri individualnih počitnicah pa strošek letalske vozovnice ter akontacije za hotel. TA Potovanja Pisanec za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške (Prijavnina) v višini 15 Eur na prijavnico, in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji individualnih počitnic v višini 15 Eur na prijavnico. V primeru odpovedi potovanja s strani potnika, se ta strošek ne povrne. V primeru, da agencija odpove potovanje iz utemeljenega razloga, se znesek prijavnine vrne potniku. Pri pripravi ponudbe potovanj pripravljenih po naročilu, ki je izvedena vsaj 30 dni pred odhodom na potovanje, se naročniku zaračuna strošek prijavnine v višini 70 Eur, ki se vračuna v ceno potovanja. V primeru odpovedi naročila s strani naročnika, pa ta znesek ni vračljiv. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje, ki se s posebno pogodbo določijo med naročnikom in TA Potovanja Pisanec. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave (izpolnjena prijavnica), poslane E-prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo akontacije ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Z izpolnjeno prijavnico, e-prijavo, podpisano pogodbo ali oddano ustno oz. telefonsko prijavo, potnik dokončno potrjuje rezervacijo in sprejema določila navedena v Splošnih pogojih TA Potovanja Pisanec, ki so javno objavljeni na www.pisanec.si in potrjuje seznanjenost z njimi. Potnikom na naših potovanjih ob prijavi določimo št. sedeža na avtobusu, glede na vrstni red prijave, pridružujemo pa si pravico končne razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah in na drugačno številčenje oz. drugačne pozicije sedežev avtobusnih prevoznikov na posameznih destinacijah. Prav tako TA Potovanja Pisanec zaračunava potnikom, ki želijo v času potovanja imeti poleg sebe prosti sedež na avtobusu, zakup le-tega in sicer v višini 45% cene aranžmaja potovanja. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja veljajo pogoji za sklenitev pogodbe. Opcija za rezervacijo lahko traja največ 3 dni od datuma prejetja rezervacije. Po preteku 3 dni mora potnik obvestiti TA Potovanja Pisanec o preklicu oz. o ponovnem podaljšanju za 3 dni, v kolikor TA Potovanja Pisanec lahko odobri ponovno podaljšanje. V kolikor stranka po preteku 3 dni, ne obvesti TA Potovanja Pisanec o podaljšanju, si TA Potovanja Pisanec pridružuje pravico izbrisati rezervacijo brez predhodnega obvestila.

CENE
Cene potovanj so določene in objavljene v posameznem potovalnem programu v rubriki 'Cena' ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke , luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, vstopnine, itd) oz. vsa doplačila ki so navedena pri posameznem potovalnem programu pod rubriko 'Cena ne vključuje' ter morebitna neobvezna doplačila, ki tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika. TA Potovanja Pisanec si pridružuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji. O morebitni spremembi cene potovanja TA Potovanja Pisanec potnika obvesti 10 dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za morebitno zvišanje cene. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrne pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja. TA Potovanja Pisanec lahko v turističnem aranžmaju določi več cen aranžmaja, ki so odvisne od dejanskega števila prijavljenih potnikov. Pri tem pa objavi lestvico cen glede na končno št. Potnikov. Potnik se prijavi po nižji oz. optimalni-ugodnejši ceni, vendar je s prijavo oz. s podpisom pogodbe na potovanje seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše št. potnikov od optimalne udeležbe, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi nastopili pogoji za morebitno zvišanje cene zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov od optimalnega-najugodnejšega št. prijavljenih potnikov. TA Potovanja Pisanec lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru TA Potovanja Pisanec ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.

STORITVE VKLJUČENE V CENI ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovaje. Če program ne določa drugače, so cene za posamezni turistični aranžma in izlete v evrih. Osnovna cena potovanja zajema storitve navedene v rubriki 'Cena vključuje'. Cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu enoposteljne sobe. V kolikor so posebnosti pri posamezni destinaciji, so navedene v ceniku turističnega aranžmaja. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij in ponudnikov. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena. Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti iz uradnih strani hotela na dan izdaje končnih informacij- 7 dni pred odhodom na potovanje. Dodatne storitve in doplačila, ki niso izrecno vključene v osnovni ceni potovanja, so v posameznem potovalnem programu navedene v rubriki »Cena ne vključuje« in jih potnik plača posebej.

DODATNE STORITVE IN DOPLAČILA
Dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, dodatni avtobusni prevozi,...) ali so za njih v programu predvidena doplačila (prijavnina, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu posebej določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi oz. pri poračunu, če je tako navedeno v programu). V primeru, da se na potovanje samostojno prijavi samo ena oseba, je ta dolžna plačati strošek enoposteljne sobe. Lahko pa potnik pooblasti agencijo, da mu skuša poiskati partnerja oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo vendar tega TA Potovanja Pisanec ne zagotavlja. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku ne najde sopotnika, mora potnik doplačilo za enoposteljno sobo plačati ob poračunu, ki ga prejme pred potovanjem. Potnik posreduje željo za posebne storitve (zdravstvene, prehranske omejitve ipd.) ob prijavi in v kolikor jih TA Potovanja Pisanec lahko zagotovi, jih doplača na ceno aranžmaja, če nastanejo dodatni stroški.

PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici TA Potovanja Pisanec oz. ko TA Potovanja Pisanec prejme plačilo na transakcijski račun TA Potovanja Pisanec. Ob prijavi potnik plača prijavnino in akontacijo ki je določena v objavljenem potovalnem programu. Preostali znesek potnik poravna v rokih, ki so določeni na predračunu za izbrano potovanje oz. najkasneje 14 dni pred začetkom potovanja, če ni v programu in predračunu drugače navedeno. Pri plačilu zadnjega obroka se napravi poračun glede na dejansko število udeležencev po razpredelnici v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in se agencija ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Ob rezervaciji »po naročilu«, ki je izvedena min 30 dni pred odhodom na potovanje, naročnik vplača 70,00 € (prijavnina), ki se vračuna v ceno potovanja, v primeru odpovedi naročila, pa se ta znesek ne povrne. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje, ki se s posebno pogodbo določijo med naročnikom in TA Potovanja Pisanec. Pravočasno in pravilno plačano potovanje in prijavnina jamčijo potniku, pod pogoji določenimi v teh splošnih pogojih, potovalnem programu, pogodbi in predračunu, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. V primeru upravičenega vračila plačila potniku, TA Potovanja Pisanec v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, pač pa agencija opravi vračilo na potnikov TRR.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja in to mora biti obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma oz. pogodbo o potovanju, ima TA Potovanja Pisanec pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal - predložil odpoved, pri čemer se prijavnina 15 Eur v katero so zajeti administrativni stroški, ne vrača. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju in sicer, odstop: od prijave do 90 dni pred odhodom 5 % cene potovanja (velja za potovanja z letalom) od prijave do 60 dni pred odhodom 10 % cene potovanja od 59-42 dni pred odhodom 20 % cene potovanja od 41-30 dni pred odhodom 50 % cene potovanja od 30-14 dni pred odhodom 75 % cene potovanja od 13-08 dni pred odhodom 85% cene potovanja od 07-00 dni pred odhodom 100 % cene potovanja Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TA Potovanja Pisanec narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu potovanja pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki ga sam izbere in ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti agencijo najkasneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potnik mora agenciji povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TA Potovanja Pisanec, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi obstajali razlogi na strani TA Potovanja Pisanec zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA - INDIVIDUALNE POČITNICE
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja in to obvezno v pisni obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima TA Potovanja Pisanec pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik odpovedal - predložil odpoved, pri čemer se prijavnina 15 Eur v katero so zajeti administrativni stroški, ne vrača. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju in sicer, odstop: od prijave do 90 dni pred odhodom. 10 % cene od 89 - 60 dni pred odhodom 15 % cene od 59 -46 dni pred odhodom 30 % cene od 45-31 dni pred odhodom 50 % cene od 30-22 dni pred odhodom 75 % cene od 21-15 dni pred odhodom 85 % cene od 14-00 dni pred odhodom 100 % cene Ker se pri individualnih počitnicah letalske vozovnice natisnejo ob potrditvi rezervacije s strani TA Potovanja Pisanec,je potrebno poravnati tudi celotno vrednost letalske vozovnice, ne glede na to kdaj je prišlo do odpovedi. V kolikor gre za ponudbo "NON REFUNDABLE", je stranka o tem obveščena od agencije že ob prijavi. V tem primeru so stroški odpovedi 100%, ne glede na to kdaj je prišlo do odpovedi. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja počitnic, ki jih TA Potovanja Pisanec narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v ponudbi počitnic pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe drugače določeni, veljajo pogoji, določeni na ponudbi. Med počitnicami lahko potnik prekine počitnice samo na svojo željo in na lastne strške, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve počitnic, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Navedena višina stroškov zaradi odpovedi turističnega aranžmaja poleg stroška nakupa letalskih vozovnic tudi ne velja za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi,...za vsako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. Posebni pogoji so praviloma navedeni že ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja, te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov navedenih zgoraj. V kolikor potnik med počitnicami po svoji želji spremeni hotel, dolžino počitnic,..., ki je sestavni del pogodbe z TA Potovanja Pisanec, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med počitnicami. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo povzročil. V primeru spremembe počitnic na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi obstajali razlogi na strani Agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA /ODSTOPNINA
V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja, opisani v 1. delu Splošnih pogojev v poglavju POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA. Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica nepričakovanega zdravstvenega stanja, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga sklene sočasno z rezervacijo. Višina premije in zavarovalni pogoji Zavarovanja odpovedi so razvidni v brošuri Evropsko turistično zavarovanje, ki jo prejmete v agenciji. Za potovalne aranžmaje znaša Odpovedni riziko 11 € za aranžmaje do 200€, 16 € za aranžmaje do 300 €, 20€ za aranžmaje do 400 €, 24€ za aranžmaje do 500 €, 35€ za aranžmaje do 750 €, 46€ za aranžmaje do 1000€, 69 za aranžmaje do 1.500€, 92€ za aranžmaje do 2.000€, 115€ za aranžmaje do 2.500€, 138€ za aranžmaje do 3.000€, 184€ za aranžmaje do 4.000€ in 230 € za aranžmaje do 5.000€. Zavarovalno kritje oz. zavarovanje rizika odpovedi potovanja je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod, smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja. Pri odpovedih potovanj s sklenjenim Zavarovanjem odpovedi/Odstopnino se potnika bremeni za prijavnino in zavarovalno premijo, agencija si pridružuje tudi pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Če je predmet pogodbe o potovanju tudi nakup letalske karte, TA Potovanja Pisanec poleg prej navedenih stroškov, zadrži tudi to rezervacijsko pristojbino. TA Potovanja Pisanec tudi ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila. Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi odpovednih rizikov odpove najkasneje do 12 ur pred pričetkom potovanja (avtobusni, letalski ali ladijski odhod). Šteje se, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni, ipd) iz razlogov, ki so na strani potnika, ne glede na to, ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik v takem primeru ne more uveljavljati nobenih povračil na podlagi vplačanega odpovednega rizika in je odgovoren za vso povzročeno škodo TA Potovanja Pisanec. Potnik ne more uveljavljati pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika tudi v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, katere ne krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima TA Potovanja Pisanec pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi. Vračilo vplačanega osnovnega aranžmaja potniku se opravi po prejemu odobritve odškodninskega zahtevka s strani zavarovalnice.

PRAVICA ORGANIZATORJA DO ODPOVEDI ALI DOSPREMEMBE POTOVANJA
TA Potovanja Pisanec si v skladu z veljavno zakonodajo pridružuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. TA Potovanja Pisanec si pridružuje pravico, da delno ali popolnoma odstopi od programa, če pred ali med njihovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, jih odstraniti, se jim izogniti ali jih celo preprečiti. O spremembi programa mora potnika obvestiti takoj, ko so nastopile izredne okoliščine in navesti razloge za spremembo. TA Potovanja Pisanec lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno v potovalnem aranžmaju, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno potovanje. V posameznem programu je posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja. TA Potovanja Pisanec je dolžna potnike o tem obvestiti najmanj 7 dni pred odhodom na potovanje, oziroma najmanj 2 dni pred odhodom na enodnevni izlet. TA Potovanja Pisanec v teh primerih ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten plačani znesek. TA Potovanja Pisanec ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah. TA Potovanja Pisanec ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud zato tudi ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Potovanja Pisanec si pridružuje pravico do sprememb, ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem, ladijskem in zračnem prometu, posledica negotovega položaja v državi, posledica stavk, slabega vremena, naravne nesreče, vulkanski izbruh ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati, ipd. nanje pa organizator potovanja nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin ter dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika,, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča,...). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan zato so dnevi in časi letov informativno določeni že več mesecev v naprej pred dejanskim odhodom na potovanje. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso zavezujoči. O morebitnih spremembah bodo potniki sproti obveščeni. Potnik v teh primerih v razmerju do TA Potovanja Pisanec ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika ne sprejemamo odgovornosti. Če zaradi novo nastalih razmer ogledov ni mogoče prej določiti, se dokončni razpored ogledov določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami, urniki za oglede znamenitosti in drugimi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo programa. V teh primerih TA Potovanja Pisanec ne prevzema nikakršne odgovornosti za spremembe programa pred in med potekom potovanja. TA Potovanja Pisanec ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da TA Potovanja Pisanec odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za države kamor bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. V primeru, da situacija organizatorju potovanja na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem ali bližnjem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. TA Potovanja Pisanec si pridružuje pravico do spremembe odhoda iz drugega letališča oz. povratka na drugo letališče.

OBVEZNOSTI POTNIKA
Potnik je dolžan poskrbeti, da on sam ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, deviznim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države ter držav, skozi in v katere potuje. Če zaradi neupoštevanje le-teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. V primeru, da TA Potovanja Pisanec potniku ureja vizum, le-ta ne zagotavlja za uspešnost pridobitve vizuma. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta; agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja in tako potnik nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. Posredovanje pri pridobitvi vizuma se plača posebej in ni všteto v ceni potovanja, v primeru odpovedi potovanja pa se teh stroškov potniku ne vrača. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih lokalih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja. Če tega ne upošteva, odgovarja za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik v takšnem primeru utrpel. Potnik je dolžan upoštevati svoje obveznosti saj v nasprotnem primeru odgovarja organizatorju za povzročeno škodo. Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, pa se lahko za pomoč obrne na vodnika.V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. TA Potovanja Pisanec lahko odpove pogodbo oz. odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z TA Potovanja Pisanec predvsem, če se ugotovi, da je potnik sporočil napačne osebne podatke oz., če je pred potovanjem prišlo do sprememb na njegovi strani, potnik pa tega TA Potovanja Pisanec ni sporočil.

OPOZORILO: Za potovanja po Evropi velja, da mora biti osebna izkaznica ali potni list, veljaven vsaj še 90 dni po zaključenem potovanju, za ostala potovanja, pa mora biti potni list veljaven vsaj še 6 mesecev po zaključenem potovanju.

OBVESTILO PRED POTOVANJEM
Za potovanja z organiziranim prevozom, potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejeme, se je dolžan zglasiti oz. kontaktirati TA Potovanja Pisanec. Škodo, ki bi nastala, če bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov na prijavnem listu, nosi potnik.

KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O PREHRANI
Kategorizacije nastanitvenih objektov navedenih v programih TA Potovanja Pisanec so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani TA Potovanja Pisanec, zato TA Potovanja Pisanec zanje ne odgovarja. Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah oz. po podanih ocenah na spletu, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, mesto,.. balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je po navadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb.

PRTLJAGA
Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage ali drugih dragocenosti na letalu, avtobusu, na ladji, v nastanitvenih objektih. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitev. V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem, skupaj s predstavnikom prevoznika, sestaviti zapisnik svoje prtljage (in predložiti vse posebne dokumente) in se ravnati po ustaljenih odredbah. Pri tem postopku lahko TA Potovanja Pisanec pomaga vendar brez kakršnekoli materialne obveznosti do potnika. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage skladno z določili posameznega letalskega prevoznika, za vsak dodatni kilogram pa je potrebno doplačilo, ki ga zahteva posamezni prevoznik v skladu s svojimi predpisi in ga potnik doplača sam na kraju samem v ustrezni valuti. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki opravlja prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Agencije. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/pogodbe – kar pa ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA Potovanja Pisanec ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, TA Potovanja Pisanec ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
Potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil zavarovanec sam. TA Potovanja Pisanec ne more zavarovati potnikov, ki niso navedeni v seznamu potnikov vsaj 24 ur pred odhodom na pot. TA Potovanja Pisanec potnikom priporoča sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Na željo potnika lahko TA Potovanja Pisanec zanj uredi takšno zavarovanje.

REKLAMACIJE OZ. REŠEVANJE PRITOŽB
Potnik mora nepravilnosti in pomanjkljivosti oz. vzrok reklamacije nemudoma prijaviti v času potovanja na kraju samem vodniku potovanja oz. predstavniku TA Potovanja Pisanec, neposrednemu izvajalcu storitev ali pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral storitve na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik TA Potovanja Pisanec ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik reklamiral storitev na kraju samem. TA Potovanja Pisanec ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika TA Potovanja Pisanec oz. ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe nad storitvijo sodelovati s predstavnikom ali ponudnikom storitve z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TA Potovanja Pisanec ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalcu niti organizatorju potovanja ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom TA Potovanja Pisanec sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnika, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Potovanja Pisanec d.o.o. Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe, obvezno s pisnim potrdilom reklamacije. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Potnik lahko vloži reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik je dolžan reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Potovanja Pisanec take reklamacije ne bo obravnavala. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi TA Potovanja Pisanec ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do pravične odškodnine. V skladu z določbo 894. čl. Obligacijskega zakonika se najvišja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve omeji na višino vplačanega zneska. To določilo ne velja v primeru, da ima TA Potovanja Pisanec pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TA Potovanja Pisanec le - te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije in z ustreznimi dokazili TA Potovanja Pisanec ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TA Potovanja Pisanec vse pridobljene podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 94/2007 v nad.: ZVOP-1) ter GDPR (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov) ter jih skrbno varovala. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje, da TA Agencija Pisanec posreduje osebne podatke pooblaščenim tretjim osebam za izvedbo dogovorjenega aranžmaja. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe sprejema te splošne pogoje ter skladno z določilom 2. odst. 10 člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbene obveznosti. Za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Potovanja Pisanec in njegovih poslovnih partnerjev pa zgolj v kolikor je za to podal izrecno soglasje. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

NAPAKE V KATALOGIH
Zaradi velikega obsega informacij, opisov, cen in slikovnega materiala, lahko nehote pride do napak v katalogih, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj ko napako odkrijemo, jo popravimo ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.pisanec.si. V kolikor vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV
Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.pisanec.si TA Potovanja Pisanec si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.pisanec.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v poslovalnici TA Potovanja Pisanec.

Maj 2018

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.